1. OFFERTE EN BESTELLING

1.1 De geldigheidsduur van een offerte bedraagt, behoudens andersluidende bepaling, 30 dagen vanaf de verzending aan de klant. Offertes verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden. Elke plaatsing van een bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

1.2 Al onze offertes zijn levering en plaatsing inbegrepen.

1.3 Onze offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen,

grondstoffen, sociale en fiscale lasten en elke andere objectief meetbare waarde. Indien deze waarden wijzigingen ondergaan onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Al onze offertes gelden ook onder voorbehoud van beschikbare stock bij de leverancier.

1.4 De werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek in de werkplaats tot de terugkomst in de werkplaats.

1.5 De opgegeven prijzen gelden voor een totaalbestelling.

1.6 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst, wijzigingen voordoen in de

aard van de opdracht en de uit te voeren werken, kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van de in de offerte opgenomen prijzen. Deze prijswijzigingen zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de klant vóór de uitvoering van de werken, welke slechts zullen aanvangen nadat de klant zijn schriftelijk akkoord heeft betuigd met de gewijzigde offerte.

1.7 Ingeval van annulering van de bestelling en/of wanneer na opmeting blijkt dat het aangebodene niet geschikt is voor de bouwplaats is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 60 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud om vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen. Is de klant een consument, dan is deze in dezelfde gevallen gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

2. OPMETING

2.1 Plannen en lastenboeken die ons worden voorgelegd gelden slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen YBIS worden ingeroepen. De opmeting door YBIS zal pas gebeuren nadat alle werken zijn uitgevoerd die YBIS nodig acht om de maten te kunnen nemen voor de door haar te leveren goederen of uit te voeren werken.

2.2 Indien YBIS nutteloze verplaatsingen moet maken ten gevolge van de nalatigheid van de klant, zullen deze aangerekend worden.

2.3 YBIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de klant, de aannemer en/of architect opgegeven foutieve maten en paslijnen.

3. LEVERING EN UITVOERING

3.1 De levering geschiedt door YBIS op de plaats aangeduid door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 Bij overmacht is YBIS bevrijdt van haar leveringsplicht.

3.3 Indien een uitvoeringstermijn werd vooropgesteld en de klant meent dat YBIS deze niet respecteert, dient hij YBIS in gebreke te stellen en een termijn van minstens 21 werkdagen te bieden voor het voldoen van haar verplichtingen. Het niet nakomen van de termijn kan in geen geval

aanleiding geven tot een korting op de prijs of schadevergoeding.

3.4 In geval van betalingsachterstand heeft YBIS het recht lopende werkzaamheden op te schorten en nieuwe leveringen te weigeren tot de volledige betaling van alle achterstallen, vergoedingen en intresten inbegrepen. YBIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit

voortspruitende laattijdigheid van de levering.

3.5 Iedere wijziging aan een bestelling ingevolge bijkomende opdrachten

uitgaande van de klant, kunnen de overeengekomen leveringstermijnen

verlengen.

3.6 De klant wordt geacht de ligging en invloeden op het gebouw grondig te

kennen, evenals de prestatie en kwaliteitsvoorschriften van de gekochte goederen, welke YBIS in de technische beschrijving of bij een bezoek aan de klant uiteenzet.

3.7 De klant zorgt ervoor dat de werf per vrachtwagen goed bereikbaar is en dat YBIS gedurende de gehele periode van plaatsing of uit te voeren werken op de werf over gratis elektrische stroom beschikt.

3.8 De klant staat vanaf de levering van de goederen op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt.

3.9 Na het plaatsen maakt YBIS de door haar geleverde en/of geplaatste produkten zuiver. Indien de door YBIS geleverde produkten op vraag van de klant moeten voorzien blijven van een beschermlaag, is het verwijderen van de betrokken beschermlaag niet meer ten laste van YBIS.

3.10 Bij verzending worden de goederen verzonden op risico van de klant. Kosten van vervoer en verzekering zijn steeds voor rekening van de klant.

4. OPLEVERING

4.1 De oplevering gebeurt binnen de 10 werkdagen na de plaatsing in aanwezigheid van YBIS en de klant. Een verslag met vermelding van gebeurlijke gebreken, nog uit te voeren werken en opmerkingen van de partijen zal opgesteld en ondertekend worden door beide partijen.

4.2 Indien de klant zonder gegronde reden weigert deel te nemen aan de oplevering binnen voormelde termijn van 10 werkdagen na de plaatsing, wordt het geleverde als aanvaard beschouwd.

4.3 De klant erkent door de ingebruikname of het betalen van de prijs uitdrukkelijk dat de levering conform is aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek

5. WAARBORG

5.1 Onze waarborg geldt op fabricagefouten voor een duur van zes maanden te rekenen vanaf de levering; de waarborg vervalt wanneer de klant zelf reparaties of transformaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een derde, alsook wanneer de goederen niet conform de instructies werden onderhouden of gebruikt.

Verborgen gebreken moet de klant ons binnen de week na het ontdekken ervan bij aangetekend schrijven melden.

5.2 In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, verlenen wij een garantietermijn van twee jaar overeenkomstig artikel 1649 BW. De klant moet ons desgevallend op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

5.3 Onder voorbehoud van het bepaalde in 5.3 is de aansprakelijkheid van YBIS steeds beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling.

6. BETALING

6.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bepaald.
6.2 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestellling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan deze voorzien in de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag zonder dat deze vergoeding minder dan 60 € kan bedragen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en

worden de klant afzonderlijk aangerekend.
6.3 Indien het vertrouwen van YBIS in de kredietwaardigheid van de klant

geschokt wordt, op welke wijze dan ook, behoudt YBIS zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten, en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt YBIS zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd de rechten van YBIS op alle schadevergoedingen en intresten.

6.4 Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van YBIS, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporceerd. De klant blijft evenwel aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies van de goederen.

6.5 Bij niet-betaling behoudt YBIS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.6 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na verzending van de factuur aan de klant. De klant wordt verzocht steeds datum en nummer van de factuur te vermelden.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 YBIS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar afgeleverde goederen, in welk stadium van uitvoering deze zich ook mogen bevinden. De ideeën, concepten en ontwerpen die zij aanbrengt en de knowhow die zij aanwendt in de uitvoering van de opdracht, is confidentieel.

7.2 YBIS kan geleverde goederen voor promotiedoeleinden als referentie gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. BEVOEGDHEIDSBEDING

8.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar YBIS zijn uitbatings- of hoofdzetel heeft.

Bekijk de downloadbare versie (PDF)